Komunikacija / Communication
Udruženje građana / Citizens' association 
YU-11090 Beograd, Pere Velimirovića 50/2 ¤ Tel. (+381-11)-581-515 ¤ Fax (+381-11)- 316-16-55
www. komunikacija.org.yu ¤ E-mail: abc01@komunikacija.org.yu

Projekat nevladine organizacije »Komunikacija«

Elektronska izdanja vodećih jugoslovenskih časopisa humanističkih i društvenih nauka

 

Sažetak Projekta

Organizovanje i pravljenje elektronskih izdanja i celovitih prezentacija teorijskih časopisa humanističkih, društvenih i drugih nauka, ali i književnosti i umetnosti, kao i kreativnog ispoljavanja ljudi u svim oblastima svakodnevnog života.

Sve prezentacije i sva elektronska izdanja bili bi dostupni u dve verzije: a) na engleskom jeziku i b) na srpskom, odnosno jeziku koji je zastupljen u izvorno stampanom časopisu (ravnopravno bi bili tretirani svi jezici u regionu, bez obzira na to kako pojedine redakcije zovu jezik ili jezičku varijantu koju neguju u svom časopisu: srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, slovenački, makedonski, albanski, mađarski, rumunski, bugarski, slovački, rusinski itd.). 

Svi prilozi objavljeni u elektronskim izdanjima časopisa bili bi deo obuhvatne baze podataka koja se može pretraživati - i na engleskom i na srpskom jeziku - prema imenima autora, naslovima pojedinačnih priloga, prema naslovima tematskih celina u časopisu, prema ključnim rečima i prema svim pojmovima iz sažetka na srpskom i apstrakta na engleskom jeziku, koji se objavljuju uz autorske priloge.

U prvoj fazi, do početka 2001. godine, na adresi www.komunikacija.org.yu bila bi dostupna elektronska izdanja pet vodećih jugoslovenskih časopisa humanističkih i društvenih nauka, sa 20 svezaka i više od 300 pojedinačnih autorskih radova, stampanih na više od 3.000 stranica. 

U drugoj fazi, do kraja 2001. godine, na istoj adresi bila bi dostupna elektronska izdanja i razvijene prezentacije više od 15 časopisa, a to znači da bi posle godinu dana redovnog ažuriranja baza podataka obuhvatala više od 60 svezaka, sa gotovo 1.000 pojedinačnih autorskih priloga.

Zainteresovanim korisnicima Interneta bi na taj način bila predstavljena celokupna naučno-teorijska produkcija regiona iz nekoliko poslednjih godina, a istovremeno bi bila formirana celovita i fleksibilna elektronska baza podataka društvenih i humanističkih nauka koja bi mogla biti dostupna svetskoj javnosti.
 

Uvod

Šta je »Komunikacija«?

Nevladina organizacija »Komunikacija« je udruženje građana koje je formirala grupa profesora zaposlenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i saradnika naučnoistraživačkih instituta u Beogradu. 

Udruženje »Komunikacija« je osnovano radi poboljsavanja saobraćanja i razumevanja među ljudima i narodima putem predstavljanja i razmene rezultata naučno-teorijskog rada, istraživanja i stvaralastva, a jedanaest ljudi je pokusalo da istoj ideji podredi i svaki segment, i svaku fazu realizacije, i celinu projekta »Elektronska izdanja vodećih jugoslovenskih časopisa humanističkih i društvenih nauka«. 

 

Ko su osnivači »Komunikacije«?

Članovi i prijatelji »Komunikacije« godinama su sarađivali na različitim stručnim poslovima, a udruženje je 26. aprila 2000. formalno osnovalo: dva profesora Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu - prof. dr Živan Lazović (Zemun) i prof. dr Aleksandar Molnar (Beograd); jedan saradnik Matematičkog instituta Srpske akademije nauka u Beogradu i profesor na Univerzitetu u Kragujevcu - dr Zoran Ognjanović (Beograd); jedan saradnik Arheoloskog instituta Srpske akademije nauka u Beogradu - dr Miomir Korać (Novi Beograd); jedan saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu, Centra za politikoloska istraživanja i javno mnenje - Srećko Mihailović (Mladenovac); sest saradnika Instituta za filozofiju i društvenu teoriju - dr Dusan Bosković (Zemun), Aleksandar Dobrijević (Zemun), Drasko Grbić (Rakovica), mr Đorđe Pavićević (Beograd), mr Michal Sládeček (Kovačica) i mr Ivana Spasić (Beograd). 

 

Osnovni ciljevi »Komunikacije«:

·        razvijanje elektronskih baza podataka, izrada tezaurusa i organizovanje elektronskih, internetskih predstavljanja teorijskih časopisa - radi poboljsanja komunikacije među ljudima i prezentovanja rezultata rada, istraživanja i stvaralastva u nauci, književnosti i umetnosti, ali i ukupnog kreativnog ispoljavanja ljudi u svim oblastima svakodnevnog života, u igri i zabavi;

·        poboljsavanje komunikacije, međusobno povezivanje i usaglasavanje interesa i potreba korisnika-čitalaca, redakcija-izdavača i autora-stvaralaca iz svih oblasti nauke, književnosti i umetnosti i svakodnevnog života u zemlji i inostranstvu. 

 

Reference

Članovi, prijatelji i saradnici »Komunikacije« u celosti su osmislili i realizovali projekat formiranja baze podataka (razradili su i razvili programsku podrsku i organizovali strukturu modela) iz koje se generise dinamička i kompleksna internetska prezentacija Institutaza filozofiju i društvenu teoriju, iz Beograda, sto se može videti na adresi: www.instifdt.bg.ac.yu .

U okviru iste jedinstvene baze podataka, pored enciklopedijske prezentacije Instituta (sa datotekom naučnih projekata, stručnih konsultativnih sastanaka, naučne tribine, naučnih skupova, biblioteke itd.) saradnici »Komunikacije« realizovali su i projekat »Elektronsko izdanje i prezentacija časopisa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju«, koji je finansijski pomogao Fond za otvoreno društvo, iz Beograda.

Razvijeni su pretraživači prilagođeni specifičnim datotekama elektronske baze podataka i zahtevu da se prepoznaju koreni reči bez obzira na različite gramatičke promene reči i padežne nastavke u srpskom, hrvatskom i drugim jezicima regiona.

Utvrđena je procedura za konvertovanje dokumenata da bi se u tekstovima raspoznavali specifični slovni znaci koje koriste narodi u regionu. 

Članovi, prijatelji i saradnici »Komunikacije« započeli su razvijanje baze podataka teorijskih časopisa, knjiga i drugih radova iz koje će se generisati njihove složene prezentacije i elektronska izdanja na adresi: www.komunikacija.org.yu

Dugoročni ciljevi su formiranje referentne naučne baze podataka, koja će svim korisnicima omogućiti obuhvatna pretraživanja i uvid u rezultate rada brojne zajednice teoretičara, ali i stvaranje pretpostavki za realizovanje niza naučnih i stručnih projekata, kakav je npr. izrada tezaurusa pojedinačnih oblasti i nauka odnosno globalnog tezaurusa humanističkih i društvenih nauka.

 

 

Obrazloženje Projekta 

Najkraće rečeno, reč je o organizovanju podrske i pravljenju elektronskih izdanja i prezentacija teorijskih časopisa (humanističkih, društvenih i drugih nauka, ali i književnosti i umetnosti, kao i kreativnog ispoljavanja ljudi u svim oblastima svakodnevnog života). Sva elektronska izdanja i sve dinamičke prezentacije bili bi generisani iz jedinstvene baze podataka koja će se moći pretraživati i na srpskom i na engleskom jeziku.

 

Zašto Projekat treba realizovati?

Stvaranje ambijenta za regionalno komuniciranje i razumevanje

Regionalni značaj: U poslednjih desetak godina pokidane su ranije veze i multikulturna mreža saradnje naučnika i intelektualne elite naroda na prostoru Balkana. Posle destrukcije lokalnih ratova, etničko-konfesionalnih sukoba i konflikata, u regionu sa visokim stepenom mogućnosti jezičkog sporazumevanja i tradicionalne bliskosti većine naroda - proces žnavikavanjaž na prisutnost tuđeg pisma i jezika možda je najlakse započeti upućivanjem na rezultate naučno-teorijskog rada, istraživanja i stvaralastva, na vrednosno neutralnom prostoru - u oblasti nauke i teorije. 

Predstavljanje jugoslovenskih teorijskih časopisa deo je procesa približavanja i otvaranja domaće nauke i teorije prema svetskoj intelektualnoj zajednici, ali i proces uspostavljanja kvalitetnijeg lokalnog i regionalnog saobraćanja elite stvaralaca i mislećih ljudi, njihovog povezivanja i razmene ideja i duhovnih vrednosti. Bio bi to početak boljeg razmevanja i međusobnog uvažavanja susednih kultura, intelektualaca, naučnika, teoretičara i istraživača - kao najuticajnijih delova pojedinih zajednica. U svemu tome pratimo zajednički cilj: obezbeđivanje humanijeg ambijenta sa dugoročno stabilnim odnosima u složenim visenacionalnim, visekonfesionalnim, visejezičkim i visekulturnim sredinama, kao i zajednici naroda u svetu, bez isključivosti i konflikata među narodima, državama i regionima.

 

Tehničko-tehnoloke i ekonomske prednosti Projekta

Ekonomske, organizacione, tehničko-tehnoloke, hardverske i softverske prednosti objedinjene prezentacije vodećih jugoslovenskih časopisa humanističkih i društvenih nauka su velike ne samo za časopise, njihove izdavače i redakcije, nego i za brojne naučnoistraživačke i obrazovne institucije, autore i jugoslovensku nauku uopste, kao i za sve jugoslovenske i svetske korisnike Interneta, koji bi preko jedne www adrese, dolazili do sadržaja svih vodećih časopisa društvenih i humanističkih nauka. 

Objavljeni u elektronskoj formi, teorijski tekstovi postaju javno dobro, u punom smislu tih reči, čime se maksimalno koriste prednosti elektronskog izdavastva: najsira dostupnost objavljenih teorijskih radova u uslovima smanjene kupovine knjiga i časopisa, zbog osiromasenja stanovnistva, i ograničene knjižarske distribucije, zbog međudržavnih carinskih prepreka i drugih uzroka. 

Objedinjena prezentacija svih značajnih časopisa na jednom serveru, na jednoj adresi -značajna su usteda za sve redakcije i sve izdavače časopisa, jer je znatno racionalnije i jeftinije razvijati samo jedan softver, a zajedničku programsku osnovu prilagođavati specifičnostima desetine pojedinačnih časopisa,kao sto je lakse održavati jedan hardver, nego prepustiti da svaka od desetak redakcija brine o svom serveru.

 

Prednosti koje nudi »Komunikacija«

Planirani projekat rezultat je visegodisnjeg rada više članova i prijatelja »Komunikacije« i njihovog osposobljavanja za organizaciono, tehničko-tehnoloko i programersko projektovanje i realizovanje prezentacija i elektronskih izdanja časopisa. 

Saradnici »Komunikacije« spremni su da pomognu redakcijama i osnivačima časopisa koji se opredele za uključivanje u projekat zajedničkog prezentovanja i pravljenja elektronskih izdanja časopisa. Na taj način bi zajedno sa volonterskim redakcijama časopisa pripremili građu, a potom bi sami organizovali i kordinisali rad programera, likovnografičkih dizajnera, fotografa, bibliotekara, prevodilaca, operatera i drugih spoljnih saradnika i učesnika u realizaciji projekta. 

Sve prezentacije i elektronska izdanja svih časopisa, pa i globalni projekat baze podataka humanističkih i društvenih naukaa) bili bi zasnovani na obuhvatnoj i visestruko pretraživoj bazi podataka razvijenoj zahvaljujući programerskotehnolokim iskustvima članova »Komunikacije« - sto bi pojednostavilo pojedinačne poslove i značajno smanjilo troskove; b) mogli bi se pronaći na jednoj jedinoj adresi - sto bi znatno olaksalo rad i stranih i domaćih korisnika; c) mogli bi biti objavljeni u celosti, bez pravljenja izbora i bez skraćivanja, ne samo ranije stampanih nego i novih izdanja; d) imali bi dve verzije, na srpskom i engleskom jeziku - sto bi omogućilo veći uvid u radove jugoslovenskih autora i kompleksno pretraživanje na svim svetskim pretraživačima, ali i otvaranje jugoslovenske nauke prema svetu; e) bili bi elementi jedinstvene on line baze podataka humanističkih i društvenih nauka koja bi se u budućnosti mogla formirati; f) bili bi visestruko pretraživi a mogli bi doprineti i razvijanju segmenata visejezičnog tezaurusa pojedinačnih nauka. 

Prednost za detaljnu razradu i sistematičnu organizaciju svih poslova na realizaciji globalnog projekta elektronske baze podataka humanističkih i društvenih nauka predstavlja i ekonomičnije i racionalnije realizovanje druge, treće i svake potonje faze realizacije ovog projekta, odnosno njegovih segmenata, jer se jednom urađeni programi i modeli prezentacije ne prave ponovo, nego se samo prilagođavaju i aplikuju na slične delove i pojedinačne projekte i časopise, čime se bitno smanjuju troskovi i ubrzava zavrsavanje poslova.

»Komunikacija« je već započela realizaciju delova Projekta:a) elektronsko izdanje časopisa "Filozofija i društvo", sa gotovo 3.000 stampanih stranica, ukupnog obima oko 180 autorskih tabaka - 200 pojedinačnih radova objavljenih u periodu 1993-2000. godina; b) elektronsko izdanje dva broja časopisa "Sociologija", sa ukupno 30 pojedinačnih radova objavljenih tokom 2000. godine; c) programska podrska za pretraživanje elektronskog izdanja jednog broja, svih brojeva jednog časopisa i svih časopisa na www adresi »Komunikacije«.

Uspostavljeni su kontakti sa 15 vodećih jugoslovenskih časopisa čije bi se prezentacije i elektronska izdanja mogli generisati iz odgovarajuće baze podataka. Svaka od redakcija časopisa mogla bi predstaviti vlastitu arhivsku datoteku, sa svim podacima o osnivanju, popisima članova urednistava, izdavačkih saveta i odbora, saradnika ali i tematskih brojeva i bibliografskih podataka. Svaki od časopisa imao bi prostor za predstavljanje koncepcije i uređivačke politike, ali i obavestenja o planiranim aktivnostima sa pozivima na saradnju. Predviđen je i prostor za sponzore i donatore, za obavestenja o pretplati, adresama distributera i knjižara koje prodaju stampane časopise. 

 

Jedna adresa za sve naučno-teorijske časopise

Koncentrisani nastup i predstavljanje svih značajnih časopisa na jednoj adresi pomogli bi korisnicima iz celog sveta da lakse pristupaju i racionalno selekcionisu, pretražuju i preuzimaju ponuđena izdanja. 

Stručno organizovane baze podataka i ubedljive prezentacije ne samo da će povećati prisutnost domaćih naučnika i učestalost pojavljivanja njihovih radova na svetskim pretraživačima nego će zahtevati prilagođavanje svetskim standardima i opredeljivanje za konkurenciju a ne osrednjost i ksenofobičnost. 

 

Ciljevi 

Sve prezentacije isva elektronska izdanja časopisa bili bi deo obuhvatne baze podataka koja se može pretraživati prema: 1) imenu i prezimenu autora; 2) svim rečima iz naslova rada na srpskom jeziku odnosno jeziku koji je zastupljen u izvorno stampanom časopisu (ravnopravno bi bili tretirani svi jezici u regionu, bez obzira na to kako pojedine redakcije zovu jezik ili jezičku varijantu koju neguju u svom časopisu: srpski, hrvatski, bosnjački, crnogorski, slovenački, makedonski, albanski, mađarski, rumunski, bugarski, slovački, rusinski itd.); 3) svim rečima iz naslova rada na engleskom jeziku; 4) svim ključnim rečima ispisanim na srpskom jeziku; 5) svim ključnim rečima ispisanim na engleskom jeziku; 6) svim rečima iz rezimea, odnosno apstrakta ispisanom na srpskom jeziku; 7) svim rečima iz rezimea, odnosno apstrakta ispisanom na engleskom i drugim jezicima; 8) nazivu rubrike, tematske celine odnosno teme pojedinačnog segmenta svakog broja časopisa - ispisane na srpskom jeziku; 9) nazivu rubrike, odnosno teme pojedinačnog segmenta svakog broja časopisa - ispisane na engleskom jeziku; 10) nazivu tematske celine svakog broja časopisa - ispisane na srpskom jeziku; 11) nazivu tematske celine svakog broja časopisa - ispisane na engleskom jeziku; 12) UDK brojevima svakog pojedinačnog priloga. 

U prvoj fazi, do početka 2001. godine, na adresi www.komunikacija.org.yu bila bi dostupna elektronska izdanja pet vodećih jugoslovenskih časopisa humanističkih i društvenih nauka, sa 20 svesaka i više od 300 pojedinačnih autorskih radova, stampanih na više od 3.000 stranica. 

U drugoj fazi, do kraja 2001. godine, na istoj adresi bila bi dostupna elektronska izdanja i razvijene prezentacije više od 15 časopisa, a to znači da bi posle godinu dana redovnog ažuriranja baza podataka obuhvatala više od 60 svezaka, sa gotovo 1.000 pojedinačnih autorskih priloga, stampanih na gotovo 10.000 stranica.

Na taj način bi celokupna naučna produkcija u poslednjih nekoliko godina bila dostupna svetskoj javnosti, a pre svega zainteresovanim korisnicima Interneta. Prevazisli bi se hronični problemi distribucije i nedostupnosti stampanih primeraka časopisa, carinske i druge barijere. Osiromaseni domaći korisnici i poslenici nauke mogli bi besplatno dobijati tekstove važne za njihovu stručnu i profesionalnu promociju i usavrsavanje, s druge strane, domaći autori-stvaraoci bi dobijali povratne informacije iz regiona i sveta sto bi omogućilo verifikaciju njihovih teza i argumenata, a korisnici iz sveta imali bi mogućnost uvida u rezultate teorijskog stvaralastva sa ovog prostora, zahvaljujući selektivnom i svrhovitom pretraživanju ključnih reči i pojmova iz apstrakta prevedenih na engleski jezik.

Dugoročni cilj realizovanja Projekta bilo bi formiranje elektronske baze podataka humanističkih, društvenih i drugih nauka, koja bi uz sve teskoće jezičkih barijera bila od velike koristi ne samo domaćim nego i stranim korisnicima rezultata naučnoistraživačke produkcije regiona.
 

Faze realizacije Projekta

A) Prva faza realizacije Projekta (januar 2000-mart 2001. godine):

1)       Prezentacija časopisa i elektronsko izdanje 16 brojeva časopisa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, iz Beograda, "Filozofija i društvo"

2)       Prezentacija na Internetu i elektronska izdanja po 2-3 sveske jos četiri vodeća jugoslovenska časopisa - do početka 2001. godine

3)       Linkovanje adresa svih postojećih internetskih prezentacija jugoslovenskih naučno-teorijskih časopisa

4)       Organizovanje izrade prezentacija na Internetu za sve zainteresovane jugoslovenske obrazovne i naučnoistraživačke institucije po modelu realizovane prezentacije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, iz Beograda: www.instifdt.bg.ac.yu

5)       Zasnivanje globalne elektronske baze podataka jugoslovenskih časopisa za humanističke i društvene nauke

B) Druga faza realizacije Projekta (mart-decembar 2001) podrazumevala bi: 

1)       Elektronska izdanja po dva nova broja (iz 2001. godine) svih pet časopisa prezentovanih u prvoj fazi 

2)       Organizovanje prezentacije na Internetu i elektronskih izdanja za jos 5 časopisa humanističkih i društvenih nauka, književnosti i umetnosti 

3)       Objavljivanje elektronskih izdanja svih preostalih, ranije stampanih brojeva 10 časopisa - sačuvanih u magnetnom medijumu

4)       Organizovanje izrade prezentacija na Internetu za sve zainteresovane jugoslovenske obrazovne i naučnoistraživačke institucije po modelu realizovanih prezentacija: www.instifdt.bg.ac.yui drugih.

5)       Upućivanje poziva vodećim časopisima humanističkih i društvenih nauka regiona da se priključe realizaciji Projekta

6)       Dopunjavanje i daljnji razvoj globalne elektronske baze podataka jugoslovenskih časopisa za humanističke i društvene nauke, književnost i umetnost

C) Treća faza realizacije Projekta (2002-2003. godina) obuhvatala bi sledeće segmente:

1)       Objavljivanje elektronskih izdanja svih brojeva iz 2002. godine svih zainteresovanih jugoslovenskih časopisa humanističkih i društvenih nauka 

2)       Objavljivanje elektronskih izdanja svih brojeva sačuvanih u magnetnom zapisu svih jugoslovenskih časopisa humanističkih i društvenih nauka 

3)       Dopunjavanje i razvoj globalne elektronske baze podataka jugoslovenskih časopisa za humanističke i društvene nauke, književnost i umetnost

4)       Organizovanje izrade prezentacija na Internetu i formiranja baza podataka za sve zainteresovane jugoslovenske obrazovne i naučnoistraživačke institucije po modelu realizovanih prezentacija: www.instifdt.bg.ac.yui drugih. 

5)       Dopunjavanje i daljnji razvoj globalne elektronske baze podataka jugoslovenskih časopisa za humanističke i društvene nauke, književnost i umetnost 

6)       Organizovanje građe vodećih časopisa humanističkih i društvenih nauka regiona radi započinjanja nove faze realizacije Projekta 
 

Način realizacije Projekta

Nosioci realizacije Projekta biće članovi i prijatelji »Komunikacije«. Projekat će se realizovati saglasno do sada razrađenim modelima prezentacija i elektronskih izdanja naučnoistraživačkih institucija, odnosno časopisa. Mogućnost korisćenja, prilagođavanja i aplikovanja, razvijene programske podrske skratiće vreme potrebno za realizaciju Projekta. 

Članovi »Komunikacije« zasnovaće pojedinačne datoteke, instalisati specifične pretraživače, uneti podatke za po dva broja svakog časopisa, utvrditi proceduru i obučiti sve zainteresovane institucije i redakcije za ažuriranja baze podataka. 

Sve poslove organizovanja i sve vidove prezentovanja pojedinačnih datoteka saradnici »Komunikacije« obavljaće uz saradnju i saglasnost ovlastenih predstavnika naučnoistraživačkih institucija, izdavačkih kuća i časopisa. 

Svi delovi pojedinačnih prezentacija i elektronskih izdanja generisaće se iz organizovane baze podataka dobijenih samo od instituta, časopisa ili njihovih saradnika i autora. 

Sve baze podataka biće razvijene uz korisćenje Zope programa u Linux okruženju. 

Razvojni tim »Komunikacije« u sastavu: dr Dusan Bosković, dr Zoran Ognjanović, dr Miomir Korać, mr Ivana Spasić i Drasko Grbić angažovaće ugledne saradnike-stručnjake za pojedine delove realizacije Projekta. Za specijalne poslove programiranja i prilagođavanja programskih instalacija npr. angažovaće proverenog programera Vladimira Petrovića, iz Beograda (zaposlenog u Atini, Grčka). Za poslove dizajniranja angažovaće nastavnike i saradnike Fakulteta za primenjenu umetnost. Za poslove fotografisanja koristiće usluge Foto studija »Cvetni trg« itd. 

Planirano je da se kopije prezentacije (mirrori), radi lakse dostupnosti stranim korisnicima, postave na nekom od servera u USA i Amsterdamu (Holandija). 

Planirana veličina i obim baze podataka zahtevaju nabavljanje: 1) pouzdanog, bržeg i jačeg servera; 2) muliport-kartice i odgovarajućeg broja modema; 3) uvođenje odgovarajućeg broja telefonskih linija (prema broju redakcija koje će želeti da same ažuriraju zasnovane datoteke); 4) CD-writera; 5) UPS-uređaja; 6) skenera; 7) digitalne kamere; 8) mrežnog printera itd. 
 

Evaluacija

Programske mogućnosti organizovanih datoteka i celovite baze podataka dozvoljavaju permanentno poboljsavanje prezentacija (kako u vizuelnom, tako i u povezivanju pojedinih datoteka i njihovih delova), ali i dopunjavanje, pojednostavljivanje, redigovanje i izmenu podataka koji su prethodno uneseni u bazu podataka. 

Posebne prezentacije i datoteke pojedinačnih časopisa i njihovu ulogu u strukturi modela prezentacije i baze podataka naučno-teorijskih časopisa procenjivaće i verifikovati svaka od redakcija, odnosno izdavačkih kuća i naučnoistraživačkih institucija, ali i korisnici elektronskih izdanja njihovih časopisa. 

Organizacija i stepen razvijenosti svake datoteke i baze podataka u celini verifikovaće se uspesnim korisćenjem i efikasnosću pretraživača posebnih datoteka i globalnog pretraživača cele baze podataka. 

Posle svake faze realizacije projekta očekujemo da stručna javnost i redakcije predstavljenih časopisa recenziraju obavljene poslove. Sve recenzije će biti dostupne korisnicima i posetiocima prezentacije »Komunikacija«. Sve verifikacije, kritike i recenzije biće dostupne donatorima. 

Izmene projekta niti su poželjne, niti očekivane, jer ih je mogućno vrsiti samo delimično, posle sistematičnih testiranja i mukotrpnih stručnih reprogramiranja.