Пресвлачење и артифицијално тело у филму Блејд Ранер или „женско” у одсуству
Dressing over and artificial body in Blade Runner, or `feminine` in absence