Đoko Stojičić

 

BOGATA INVENCIJA I KREATIVNOST

(Milijan Despotović: Violina od krika, Prosveta, Beograd)

 

 

Knjiga VIOLINA OD KRIKA, Milijana Despotovića sadrži široki izbor pesama iz bogatog opusa ovog autora, kao i venac haiku stihova, zatim sentence i beleške sa mnoštvom dragocenih podataka o nastanku pojedinih pesama, uticajima i kontaktima autora. Sve to, uz autorove portrete različitih slikara i bio-bibliografske podatke, čini ovu knjigu osobenom u svakom pogledu. Autor je imao u vidu sopstvenu potrebu da se čitaocima prikaže na celovit način, nudeći presek svoga mnogoznačnog i žanrovski različitog stvaralačkog učinka. Po tome kako je koncipirana, sa kojom pažnjom je izvedena njena unutrašnja arhitektonika, može se reći da VIOLINA OD KRIKA predstavlja jednu vrstu zaveštanja Milijana Despotovića, čak i svojevrsnu duhovnu zadužbinu.

UNIVERZALNO

Pesnika Despotovića privlači najširi spektar zbivanja oko čoveka i u čoveku: od svakodnevnog događanja, čije se značenje ne može lako nazreti, pa do univerzalnog, sudbinskog, opštevažećeg, do čega se može dokučiti višom spoznajom sveta, razumevanjem značenja i nadznačenja. Despotović beskrajno veruje u moć poezije da razazna suštastvo, da se domogne zaumnog, do kojeg se možemo vinuti samo trpkom mudrošću o čoveku kao najvećoj nepoznanici. ...

ZAVIČAJNO

Temeljna odrednica Despotovićeve poezije jeste odnos prema zavičaju. ...

HAIKU

Među najistaknutije stvaraoce haiku poezije u Jugoslaviji svakako spada i Despotović. ...

 

Knjigom VIOLINA OD KRIKA, Milijan Despotović je na sugestivan način svestrano iskazao svoju pesničku radionicu, svoje delo, probrano u najlepšim otsevima čiste poezije. Obimna po sadržaju i znalačka po iskazu, ova knjiga će biti vododelnica pesničkog rada Milijana Despotovića. Njegova prepoznatljiva poezija u budućnosti, temeljiće se na ovoj knjizi kao polazištu i prevazilaziti je u novim uzletima i dosezima bogate pesnikove invencije i kreativnosti.