Rezultat pretraživanja

Časopis: Stanovništvo
Tema: Osvrti i komentariStanovništvo > 2/2017 (LV)
   •  Vladimir Nikitović: Naučna konferencija: „Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije“, SANU, Beograd, 27. februar 2017. PrevodDownload  )
   •  Marija Drobnjaković, Aleksandra Spalević: Naučna konferencija „Branislav Kojić – selo u prostoru, prostor u selu“, Beograd, 15-16. oktobar 2017. PrevodDownload  )

Stanovništvo > 2/2016 (LIV)
   •  Vladimir Nikitović, Daniela Arsenović: Evropska populaciona konferencija „Demografske promene i populaciona politika“, Majnc, 31. avgust-03. septembar 2016 PrevodDownload  )

Stanovništvo > 2/2015 (LIII)
   •  Jelena Stojilković Gnjatović: Međunarodna konferencija “The Population of the Balkans at the Dawn of the 21st Century” PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2015 (LIII)
   •  Daniela Arsenović: Changing Patterns of Mortality and Morbidity: Age-, Time-, Cause- and Cohort-perspectives. Prag, 16-18. septembar 2015. PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2012 (L)
   •  Jelena Stojilković: Vladimir Nikitović "Demografska budućnost Srbije: Imigracija kao izvesnost?" PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2011 (XLIX)
   •  Milica Solarević, Branislav Đurđev: Četvrti međunarodni simpozijum Akademik Berislav Beta Berić: "Održivi regionalno-demografski razvoj" PrevodDownload  )
   •  Vladimir Nikitović: Deveta konferencija Italijanskog društva za proučavanje stanovništva PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2010 (XLVIII)
   •  Mirjana Rašević: Pedeset godina konferencija Međunarodne unije za naučno proučavanje stanovništva PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2009 (XLVII)
   •  Vladimir Nikitović: Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows "Limits to Growth: The 30-Year Update" PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2008 (XLVI)
   •  Mirjana Rašević: "Može li populaciona politika da poveća fertilitet u Evropi?", Beč, 6-7. decembar, 2007. PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2006 (XLIV)
   •  Mirjana Rašević: "Odlaganje rađanja dece u Evropi", Beč, 1-3. decembar, 2005. PrevodTekst   Download  )
   •  Biljana Stanković: Sedmi nacionalni gerontološki kongres "Kvalitet života u starosti – Izazovi XXI veka", Vrnjačka Banja, 9-12. maj 2006. PrevodTekst   Download  )

Stanovništvo > 1-4/2005 (XLIII)
   •  Mirjana Rašević: XXV svetska populaciona konferencija Tur, Francuska, 18-23. juli 2005. PrevodTekst   Download  )
   •  Mirjana Rašević: Demografske perspektive u OEBS regiji: Ekonomske i bezbednosne implikacije Trst, Italija, 8-9. novembar 2004. PrevodTekst   Download  )
   •  Ivan Marinković: Analiza konačnih rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2002. Beograd, 19. maj 2005. PrevodTekst   Download  )
   •  Goran Penev: Migracije, krize i nedavni ratni sukobi na Balkanu, Beograd, 27-29. oktobar 2005. PrevodTekst   Download  )
   •  Branislav Đurđev, Milan Cvetanović: Treći simpozijum "Akademik Berislav Beta Berić": Stanje i perspektive stanovništva AP Vojvodine i susednih regiona Novi Sad, 10-11. novembar 2005. PrevodTekst   Download  )

Stanovništvo > 1-4/2004 (XLII)
   •  Biljana Stanković: Nacionalni plan akcije za decu PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Mirjana Rašević: Evropski populacioni forum 2004: "Populacione promene i politički odgovori", Ženeva, 12–14. januar 2004. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Radoslav Stevanović: Seminar za populacionu edukaciju opštinskih komisija i koordinatora za populacionu politiku u AP Vojvodini, oktobar 2003. – maj 2004. PrevodRezime   Tekst   Download  )

Stanovništvo > 1-4/2003 (XLI)
   •  Mirjana Rašević: Evropska populaciona konferencija "Izazovi i mogućnosti", Varšava, 26-30. jul 2003. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Biljana Stanković: "Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja", Niš, 20. jun 2003. PrevodRezime   Tekst   Download  )

Stanovništvo > 1-4/2002 (XL)
   •  Mirjana Rašević, Boško Mijatović: Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ljiljana Sekulić: Primena klaster analize u istraživanju demografske starosti stanovništva PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Jelena Predojević: Шести геронтолошки конгрес Југославије "Старење и старост – за безбедни и активни живот", Врњачка Бања, 12-16. мај 2002 PrevodRezime   Tekst   Download  )

Stanovništvo > 1-4/2001 (XXXIX)
   •  Branislav Đurđev: Evropska populaciona konferencija 2001. "Evropsko stanovništvo: varijacije na zajedničke teme"; Helsinki, 7-9. juni 2001. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Jelena Predojević: Eurofor - Godišnja konferencija 2000: "Migracije - Zaštita izbeglica - Integracija u zajednicu - Etnički konflikti - Politika prema nacionalnim manjinama"; Brisel, 22-26. novembar 2000. PrevodRezime   Tekst   Download  )

Stanovništvo > 1-4/2000 (XXXVIII)
   •  Zoran Avramović: Populaciona politika u srednjoškolskim udžbenicima PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Mirjana Rašević: Sastanak Ujedinjenih nacija "Odnod između generacija i odnos između žene i muškarca: istraživanje njihovog ponašanja i kvaliteta života", Ženeva, 3-5. jul 2000. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Goran Penev: Međunarodna konferencija "Promene tokom 1990-ih i demografska budušnost Balkana", Sarajevo, 10-13. maj 2000. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Mirjana Rašević: Evropska populaciona konferencija "Jedinstvo u različitosti", Hag, 30. avgust - 3. septembar 1999. PrevodRezime   Tekst   Download  )