Rezultat pretraživanja

Časopis: Stanovništvo
Tema: ČlanciStanovništvo > 2/2017 (LV)
   •  Mina Petrović, Vera Backović, Irena Petrović: Vezanost za mesto i migracione namere stanovništva: primer osam gradova u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Jelisaveta Petrović, Jelena Pešić: Između integracije, bezbednosti i humanitarnosti: stavovi građana Srbije prema migrantima PrevodDownload  )
   •  Vesna Lukić: O odnosu informaciono-komunikacionih tehnologija i međunarodnih migracija PrevodDownload  )
   •  Petar Vasić: Projekcije domaćinstava metodom stopa nosilaca domaćinstva: primer Srbije PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2017 (LV)
   •  Predrag Petrović, Goran Nikolić, Ivana Ostojić: Demografske determinante energetske potrošnje u Evropskoj uniji: Rezultati ekonometrijske analize PrevodDownload  )
   •  Zoran Ponjavić, Dušica Palačković: Pravo na anonimni porođaj PrevodDownload  )
   •  Katarina Stanić , Gordana Matković: Uzroci porasta broja korisnika odsustva povodom rođenja deteta u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Biljana Jovanović Gavrilović, Biljana Radivojević: Obrazovanje stanovništva za budućnost i budućnost obrazovanja PrevodDownload  )
   •  Ivan Marinković: Pušenje kao osnovni faktor preventabilne smrtnosti u Srbiji PrevodDownload  )

Stanovništvo > 2/2016 (LIV)
   •  Ivan Čipin, Petra Međimurec, Silvija Vlah Jerić: Fertility and the Changing Female Educational Attainment in Croatia PrevodDownload  )
   •  Vladimir Nikitović: Dugoročne demografske implikacije niskog fertiliteta u regionu bivše Jugoslavije PrevodDownload  )
   •  Aleksandar Knežević, Nevena Radić: Kategorizacija etničkog identiteta u popisima stanovništva: između teorijskih shvatanja i statističke prakse PrevodDownload  )
   •  Sanja Stojković-Zlatanović: Zdravstveno vulnerabilne kategorije stanovništva i njihovo pravo dostojanstva na radu PrevodDownload  )
   •  Marija Brujić: „Kada se venčaš sa Srbinom, onda nemaš nikakve probleme“. Stranci u Srbiji - uvod u antropološku analizu PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2016 (LIV)
   •  Željka Buturović, Suzana Ignjatović, Mirjana Rašević: Challenges of Early Motherhood: Breastfeeding Difficulties and Life Satisfaction PrevodDownload  )
   •  Damir Josipovič: The Post-Yugoslav Space on a Demographic Crossway: 25 Years after the Collapse of Yugoslavia PrevodDownload  )
   •  Zoran Lutovac: Migracije i evropske integracije Srbije PrevodDownload  )
   •  Kosta Josifidis, Alpár Losoncz (Алпар Лошонц), Novica Supić: Političko-ekonomske protivrečnosti međunarodne migracije PrevodDownload  )
   •  Svetlana Stanišić Stojić, Nemanja Stanišić, Andreja Stojić, Vladimir Džamić: Sezonske varijacije smrtnosti od kardiovaskularnih, respiratornih i malignih oboljenja u Gradu Beogradu PrevodDownload  )

Stanovništvo > 2/2015 (LIII)
   •  Gordana Kovaček-Stanić: Evropska dostignuća u regulisanju porodičnog statusa deteta začetog artificijelnim reproduktivnim tehnologijama PrevodDownload  )
   •  Ognjen Obućina: gb Union Formation and Partner Choice among Ex-Yugoslav Immigrants in Sweden PrevodDownload  )
   •  Ivana Magdalenić, Gordana Vojković: Promene u statusnom modelu rađanja u Srbiji i zemljama EU – komparativna analiz PrevodDownload  )
   •  Ankica Šobot: Uticaj obrazovanja na korišćenje vremena kod starijeg stanovništva u Srbiji PrevodDownload  )
   •  János Pénzes, István Zoltán Pásztor, Patrik Tátrai: Demographic Processes in Developmentally Peripheral Areas of Hungary PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2015 (LIII)
   •  Miroslav Rašević: In memoriam: Miroslav Rašević - Svest i niska plodnost stanovništva PrevodDownload  )
   •  Larisa Nikolaevna Shmigirilova: Sociodemographic Aspects of Scientific and Technological Progress: Attitude and Opinions of Russians PrevodDownload  )
   •  Marta Sjeničić: Odnos nacionalne regulative prema osetljivim grupama stanovništva PrevodDownload  )
   •  Vesna Lukić: Položaj starijih prisilnih migranata u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Jelena Milić, Jingmin Zhou: Youth Residential Situation in the Transition to Adulthood: The Case of Serbia (An Exploratory Approach) PrevodDownload  )

Stanovništvo > 2/2014 (LII)
   •  Gordana Matković, Boško Mijatović, Katarina Stanić : Novčana davanja za decu i porodice sa decom u Srbiji. Karakteristike programa i opcije za unapređenje PrevodDownload  )
   •  Cecilia Reynaud, Enrico Tucci: Internal Mobility in Italy: A New Delay PrevodDownload  )
   •  Ankica Šobot: O niskom fertilitetu iz ugla ekonomske aktivnosti ženskog stanovništva: Mogućnosti i ograničenja u podsticanju rađanja PrevodDownload  )
   •  Goran Penev: Sezonalnost suicida u Srbiji, 1990-2012. PrevodDownload  )
   •  Milan M Marković: Socijalni položaj osoba sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama i van njih PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2014 (LII)
   •  Marko Dokić: Maltusova teorija o stanovništvu kao osnov za kritiku intervencionističke države PrevodDownload  )
   •  Goran Bašić: Šta nas stvarno razdvaja? Istraživanje stavova mladih u gradovima Niš, Kikinda i Bor odnosno Priština, Peć i Prizren PrevodDownload  )
   •  Jelena Niškanović: Namjerni prekidi trudnoće u Republici Srpskoj: Karakteristike i uticaj na mentalno zdravlje PrevodDownload  )
   •  Biljana Stanković: Samohrane majke i njihova mreža podrške: Sociodemografsko istraživanje vanbračnog roditeljstva u Srbiji PrevodDownload  )

Stanovništvo > 2/2013 (LI)
   •  Milena Spasovski, Danica Šantić: Razvoj geografije stanovništva od antropogeografskog do prostorno-analitičkog pristupa PrevodDownload  )
   •  Mirjana Devedžić: Raskršća demografije PrevodDownload  )
   •  Mirjana Rašević: Srpski demografi o demografiji PrevodDownload  )
   •  Vladimir Nikitović: Demografska budućnost Srbije na drugi način PrevodDownload  )
   •  Aleksandar Bošković: Antropologija i demografija PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2013 (LI)
   •  Gordana Kovaček-Stanić: Biomedicinski potpomognuto začeće i rođenje deteta: Surogat materinstvo u uporednom evropskom pravu i Srbiji PrevodDownload  )
   •  Boštjan Kerbler: The Elderly and a Remote Home Care: The Case of Slovenia PrevodDownload  )
   •  Drago Župarić-Iljić: Brojnost, status i aspekti organiziranosti Srba u Zagrebu PrevodDownload  )
   •  Vesna Lukić: O vezi između migracije i dnevne migracije PrevodDownload  )
   •  Danilo Šuković: Reforma penzionog sistema i problem starenja populacije PrevodDownload  )

Stanovništvo > 2/2012 (L)
   •  Filip Škiljan: Organizirano masovno prisilno iseljavanje Srba iz Hrvatske 1941. godine PrevodDownload  )
   •  Goran Penev, Jelena Predojević-Despić: Prostorni aspekti emigracije iz Srbije. Tri "vruće" emigracione zone PrevodDownload  )
   •  Milan Marković: Poslovna sposobnost kao univerzalno ljudsko pravo i determinanta društvenog položaja lica sa mentalnim invaliditetom PrevodDownload  )
   •  Ankica Šobot: Tri demografske posledice rodno specifičnih modela ponašanja na primeru Srbije PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2012 (L)
   •  Gordana Matković: Dugotrajna nega starih u Srbiji – stanje, politike i dileme PrevodDownload  )
   •  Aleksandar Zdravković, Ivana Domazet, Vladimir Nikitović: Uticaj demografskog starenja na održivost javnih finansija u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Mirjana Devedžić, Jelena Stojilković: Novo poimanje starosti – prospektivna starost PrevodDownload  )
   •  Dragica Živojinović: Princip jednakosti i pravo na asistiranu prokreaciju PrevodDownload  )
   •  Ivan Marinković: Uzroci smrti u Srbiji od sredine 20. veka PrevodDownload  )

Stanovništvo > 2/2011 (XLIX)
   •  T.P. Sabgayda, A. E. Ivanova, V. G. Semenova, G. N. Evdokuškina: Predotvratimaja smertnost' v regionah Rossiйskoj Federacii PrevodDownload  )
   •  Vesna Lukić: Dnevne migracije radnika u sistemu naselja Srbije PrevodDownload  )
   •  Drinka Peković: Efekti migracionih tokova na tržište rada imigracionih zemalja: primer EU nakon proširenja 2004. godine PrevodDownload  )
   •  Vladimir Nikitović: Functional Data Analysis in Forecasting Serbian Fertility PrevodDownload  )
   •  Mia Marić: Socio-demografski činioci i upotreba psihoaktivnih supstanci u adolescenciji PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2011 (XLIX)
   •  Mirjana Rašević, Katarina Sedlecki: Pitanje postojanja abortusne kulture u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Zoran Ponjavić, Mirjana Varjačić: Pravno-medicinski aspekti rada etičkog odbora za prekid trudnoće PrevodDownload  )
   •  Vesna Klajn-Tatić: Aktuelni problemi abortusa, prenatalnog genetskog testiranja i upravljanja trudnoćom PrevodDownload  )
   •  Mina Petrović: Promene bračnosti i porodičnih modela u post-socijalističkim zemljama: zakasnela i nepotpuna ili specifična druga demografska tranzicija? PrevodDownload  )
   •  Ana Gavrilović, Aleksandar Jugović: Značaj i uloga lokalne samouprave u populacionoj politici Srbije PrevodDownload  )

Stanovništvo > 2/2010 (XLVIII)
   •  Goran Penev, Biljana Stanković: Karakteristike vanbračnih rađanja u Srbiji u drugoj polovini 20. i početkom 21. veka PrevodDownload  )
   •  Mirjana Morokvašić: Feminizacija migracija? PrevodDownload  )
   •  Mirko Savić, Svetlana Mihajlović Mihić: Varijacije na tržištima rada u Evropi sa aspekta pola PrevodDownload  )
   •  Jelena Stojilković: "Baby boom" generacije na pragu penzionisanja PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2010 (XLVIII)
   •  Biljana Stanković, Goran Penev: Trendovi vanbračnih rađanja u Srbiji u drugoj polovini 20. i početkom 21. veka u širem evropskom kontekstu PrevodDownload  )
   •  Jelena Predojević-Despić: Ka razumevanju determinanti međunarodnih migracija danas – teorijska perspektiva PrevodDownload  )
   •  Ivan Lajić, Mario Bara: Uticaj rata u Hrvatskoj 1991-1995. na promenu udela Srba u nacionalnom sastavu stanovništva Slavonije PrevodDownload  )
   •  Ivan Marinković: Grupisanje zemalja prema vodećim uzrocima smrti u svetu početkom 21. veka PrevodDownload  )
   •  Marija Kolin, Lilijana Čičkarić: Rodne nejednakosti u zapošljavanju, upravljanju i odlučivanju PrevodDownload  )

Stanovništvo > 2/2009 (XLVII)
   •  Dragana Avramov: Integration of Immigrants: A Two Way Process PrevodDownload  )
   •  Vladimir Nikitović: Srbija kao imigraciona zemlja – očekivana budućnost? PrevodDownload  )
   •  Mirjana Rašević: Populaciona politika: stanje i očekivanja PrevodDownload  )
   •  Milorad Živković: Adolescenti, fertilitet i reproduktivno zdravlje mladih u Republici Srpskoj PrevodDownload  )
   •  Danilo Šuković: Stanovništvo Srbije u fokusu tržišta rada PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2009 (XLVII)
   •  Suzana Ignjatović: Aktuelni problemi u istraživanju tranzicije u odraslost sa osvrtom na Srbiju PrevodDownload  )
   •  Zorica Mršević: Istopolne zajednice i deca PrevodDownload  )
   •  Hajrija Mujović-Zornić: Reproduktivna prava: aktuelna pitanja kasnog pobačaja PrevodDownload  )
   •  Gordana Matković: Dnevni boravak kao pravo i usluga u sistemu socijalne zaštite PrevodDownload  )

Stanovništvo > 2/2008 (XLVI)
   •  Mirjana Rašević: Da li je evidentirani broj abortusa u Srbiji realan? PrevodDownload  )
   •  Maja Berber, Božo Grbić, Slavica Pavkov: Promene udela stanovništva hrvatske i srpske nacionalne pripadnosti u Hrvatskoj po gradovima i opštinama na osnovu rezultata popisa iz 1991. i 2001. godine PrevodDownload  )
   •  Mirko Savić: Potencijalni pravci migracija tipa grad-grad u Vojvodini PrevodDownload  )

Stanovništvo > 1/2008 (XLVI)
   •  Alain Parant: Stanovništvo i populaciona politika: Francuski model PrevodDownload  )
   •  Ljiljana Đorđević: Promene u prosečnoj veličini domaćinstva u Srbiji u drugoj polovini 20. veka PrevodDownload  )
   •  Aleksandar Bošković: Escape from Poverty: Obstacles Preventing NGOs from Becoming. Fully Fledged Service Providers in the Area of Social Protection in Serbia PrevodDownload  )

Stanovništvo > 2/2007 (XLV)
   •  Eugene A. Hammel, Carl Mason, Mirjana Stevanović: Pitanja nastala analizom etničke strukture stanovništva u SFR Jugoslaviji PrevodTekst   Download  )
   •  Goran Penev, Biljana Stanković: Samoubistva u Srbiji početkom 21. veka i kretanja u proteklih pedeset godina PrevodTekst   Download  )
   •  Mirjana Devedžić: Prilog izučavanju uticaja turizma na demografski razvitak PrevodTekst   Download  )

Stanovništvo > 1/2007 (XLV)
   •  Vladimir Nikitović: Stohastička projekcija stanovništva centralne Srbije na osnovu empirijskih projekcionih grešaka PrevodTekst   Download  )
   •  Mirjana Rašević, Katarina Sedlecki: Ginekolozi i abortusno pitanje u Srbiji PrevodTekst   Download  )
   •  Ankica Kuburović: Rodna neravnopravnost na primeru socio-demografskih struktura stanovništva Beograda PrevodTekst   Download  )
   •  Bojana Balon: Rodno senzitivna statistika kao neophodan element u demokratizaciji društva PrevodTekst   Download  )

Stanovništvo > 2/2006 (XLIV)
   •  Ifigeneia Kokkali: Immigration albanaise en Grèce: Diffusion et dispersion dans le territoire urbain. Le cas de Thessalonique. (Albanska emigracija u Grčkoj: razmeštaj i koncentracija u gradskim područjima. Primer Soluna) PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Gordana Vojković, Branislav Stojanović: Golija – Razvitak stanovništva i perspektive PrevodRezime   Tekst   Download  )