Стохастичка пројекција становништва централне Србије на основу емпиријских пројекционих грешака
Stochastic Forecast of the Population of Central Serbia Based on Empiric Forecast Errors