Пословна способност као универзално људско право и детерминанта друштвеног положаја лица са менталним инвалидитетом
Legal capacity as a universal human right and a determinant of social status of people with mental disability