Digitalno izdanje ove sveske realizovano je 22.02.13, 10:47 - CEST u okviru projekta: u okviru projekta: .

Za digitalnu formu ove sveske odgovoran je Бранислава Грбић.

Podatke za Bazu podataka sistematizovao je i organizovao Бранислава Грбић.

Digitalno izdanje ove sveske pripremali su Невена Грбић, Бранислава Грбић.

Formiranje digitalnog izdanja ove sveske pomogli su Секретаријат за културу Града Беорад / Комуникација / Komunikacija / Communication.

Sva autorska prava objavljenih tekstova zadržavaju autori i Redakcija, a sva uzdavačka prava i obaveze pripadaju izdavaču časopisa.
Sva prava korišćenja i daljnjeg razvijanja Baze podataka i svih elektronskih/digitalnih formi zadržava "Komunikacija"