Везаност за место и миграционе намере становништва: пример осам градова у Србији
Place Attachment and Migration Intentions of the Population: An Example of Eight Cities in Serbia