Демографске детерминанте енергетске потрошње у Европској унији: Резултати економетријске анализе
Demographic Determinants of Energy Consumption in the European Union: Econometric Analysis Results