Прогноза становништва Србије до 2100. према моделу пројекција UN 2012
Probabilistic population forecast of Serbia by 2100 following the 2012 UN projection model