Дугорочне демографске импликације ниског фертилитета у региону бивше Југославије
Long-term Effects of Low Fertility in the Region of Former Yugoslavia