Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


4/2003 (XLV)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Članci Prevod
   •  Todor Kuljić: Postmoderne und die Geschichte (Postmoderna i istorija) PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Petar Atanasov: Macedonia Between Nationalism(s) and Multiculturalism: The Framework Agreement and Its Multicultural Conjectures (Makedonija između nacionaliz(a)ma i multikulturalizma: Okvirni sporazum i njegove multikulturne pretpostavke) PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Dušan Mojić: The Influence of National Culture on Organizational Subcultures and Leadership Styles in Serbian Enterprises: An Empirical Analysis (Uticaj nacionalne kulture na organizacione potkulture i stilove vođstva u preduzećima Srbije: empirijska analiza) PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Slobodan Miladinović: Obrasci formiranja i reprodukcije vladajućih elita u bivšoj Jugoslaviji II: kanali vertikalne pokretljivosti - obrazovanje i politička aktivnost PrevodRezime   Tekst   Download  )

Prikazi i osvrti Prevod
   •  Marina Blagojević: Anđelka Milić: Sociologija porodice: kritika i izazovi PrevodTekst   Download  )
   •  Srebrenka Viđen: Slobodan Vukićević: Crna Gora na prelazu milenijuma PrevodTekst   Download  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija: Uputstvo saradnicima PrevodTekst   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske