Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


2/2015 (LVII)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Članci Prevod
   •  Đorđe Ignjatović: Epidemiološka kriminologija PrevodDownload  )
   •  Zoran Stojanović: Krivično pravo i duševna bolest PrevodDownload  )
   •  Milana Ljubičić: Identitet i totalna ustanova PrevodDownload  )
   •  Zoran Ilić, Marija Maljković: Tretman mladih sa višestrukim razvojnim smetnjama i poremećajima u ponašanju PrevodDownload  )
   •  Slađana Dragišić-Labaš: Nasilje u porodici i upotreba alkohola: mere obaveznog lečenja i prikaz slučaja PrevodDownload  )
   •  Gorica Đokić: Neurobiološke osnove psihijatrijskih oboljenja PrevodDownload  )
   •  Aleksandar Dimitrijević: Trauma as a neglected etiological factor of mental disorders PrevodDownload  )
   •  Radmila Ristić Dimitrijević: Faktori rizika za razvoj psihoze u adolescenciji, sa posebnim osvrtom na ulogu porodice PrevodDownload  )
   •  Jasna Veljković: Primena psihodrame u integraciji selfa kod adolescenata PrevodDownload  )
   •  Marija Babović: Teorijski i istraživački pristupi u proučavanju strukturnog, kulturnog i direknog nasilja PrevodDownload  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  ---: Uputstvo saradnicima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske