Digitalno izdanje ove sveske realizovano je 01.12.03, 01:51 - CEST u okviru projekta: u okviru projekta: .

Sva autorska prava objavljenih tekstova zadržavaju autori i Redakcija, a sva uzdavačka prava i obaveze pripadaju izdavaču časopisa.
Sva prava korišćenja i daljnjeg razvijanja Baze podataka i svih elektronskih/digitalnih formi zadržava "Komunikacija"