Rezultat pretraživanja

Časopis: Psihološka istraživanja
Tema: ČlanciPsihološka istraživanja > 1/2016 (XIX)
   •  Nikolina Kuruzović: Relacije kvaliteta prijateljskih odnosa i obrazaca afektivne vezanosti u adolescentskom periodu PrevodDownload  )
   •  Janko Međedović: Mogu li porodični riziko-faktori moderirati vezu između psihopatije i Strategije Životne Istorije? PrevodDownload  )
   •  Dalibor Petrović, Miloš Bešić, Marijana Petrović: Jedan pristup za proučavanje multidimenzionalnosti onlajn komunikacije PrevodDownload  )
   •  Vitomir Jovanović, Aleksandar Baucal: Razvoj PISA čitalačke kompetencije u srednjem obrazovanju PrevodDownload  )
   •  Marija Cvijetić: Dileme roditelja i donošenje odluke o ishodu trudnoće nakon prenatalno dijagnostikovanih anomalija fetusa PrevodDownload  )
   •  Nikola M. Petrović: Etičke implikacije kulturno (ne)osetljive prakse u psihoterapiji PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 2/2015 (XVIII)
   •  Slađana Zuković, Stefan Ninković, Kristina Krstić: Vaspitni postupci roditelja iz ugla adolescenata PrevodDownload  )
   •  Katarina Suvajdžić, Dobrila Vujić: Relacije između karakteristika ličnosti i stavova prema organizacionim promenama PrevodDownload  )
   •  Vesna Dukanac, Tamara Džamonja Ignjatović, Marko Milanović, Branislava Popović Ćitić: Ličnost adolescenata s problemom zavisnosti od interneta i karakteristike njihovih porodica PrevodDownload  )
   •  Marija Tiosavljević, Dušanka Đurović: Evaluacija fizičkog izgleda putem emocionalno obojenih reči kod muslimanki pokrivenog i nepokrivenog stila oblačenja PrevodDownload  )
   •  Branko Mladenović, Ivana B. Petrović: Organizaciono-profesionalni konflikt psihologa rada, zadovoljstvo i angažovanost na poslu PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 1/2015 (XVIII)
   •  Stanislava Popov, Mina Latovljev, Aleksandra Nedić: Sindrom izgaranja kod zdravstvenih i prosvetnih radnika: uloga situacionih i individualnih faktora PrevodDownload  )
   •  Bojan Todosijević, Zsolt Enyedi: Sociodemografske i psihološke odrednice političke (ne)tolerancije: Mađarska na pragu 21. veka PrevodDownload  )
   •  Nataša Simić: Profesionalne brige budućih i aktuelnih nastavnika PrevodDownload  )
   •  Zora Krnjaić: Rani razvoj ekspertize: uloga studentske prakse PrevodDownload  )
   •  Vesna M. Petrović: Argumentativni dijalog u vršnjačkoj grupi i pojmovna promena PrevodDownload  )
   •  Slobodanka Antić, Ana Pešikan: Naučna pismenost i socio-konstruktivistička perspektiva PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 2/2014 (XVII)
   •  Tatjana Vukosavljević Gvozden, Radojka Dražić, Lazar Tenjović: Počinioci krađa, počinioci razbojništva i neosuđivana populacija: razlike u amoralnosti i socioekonomskim karakteristikama PrevodDownload  )
   •  Olga Marković Rosić, Svetlana Čizmić, Milica Vukelić: Povezanost sklonosti ka riziku, profesionalnih preferencija i pristupa odabiru buduće profesije PrevodDownload  )
   •  Jelena Radišić, Aleksandar Baucal, Marina Videnović: Analiza procesa ocenjivanja na časovima matematike PrevodDownload  )
   •  Dragan Kurbalija, Jelena Šakotić Kurbalija: Crte ličnosti merene testom Profil indeks emocija (PIE): Preliminarne norme za srednjoškolce PrevodDownload  )
   •  Aleksandar Zorić: Heuristički metod za detekciju grupa ispitanika s različitim faktorskim strukturama skupa merenih varijabli PrevodDownload  )
   •  Jelena Pešić, Ana Zrenjanin: „Filozofija za decu” kao kreiranje zone narednog razvoja PrevodDownload  )
   •  Tamara Klikovac: Psihološke radionice za decu i adolescente koji su oboleli od malignih bolesti – model psihološke podrške tokom hospitalizacije i lečenja PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 1/2014 (XVII)
   •  Severina Filipović, Tatjana Vukosavljević Gvozden, Goran Opačić: Povezanost disfunkcionalnih uverenja o partnerskom odnosu sa opažajem bračnog sklada PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 2/2013 (XVI)
   •  Sunčica Vujić, Hana Baronijan: Odnos između pohađanja predškolskog obrazovanja i školskog uspeha učenika i učenica i mogućnosti unapređenja predškolskog obrazovanja u Srbiji PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 1/2014 (XVII)
   •  Vladimir Stanković, Svetlana Čizmić: Ergonomski faktori rizika i fizička nelagodnost korisnika laptop računara PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 2/2013 (XVI)
   •  Marija Branković, Nevena Buđevac, Anja Ivanović, Vladimir Jović: Činioci razvoja viših nivoa čitalačke pismenosti – veštine argumentovanja u školskoj nastavi PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 1/2014 (XVII)
   •  Tamara Džamonja Ignjatović, Marko Milanović, Vesna Dukanac: Beogradski inventar za procenu ličnosti adolescenata kao most između procene ličnosti dece i odraslih PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 2/2013 (XVI)
   •  Nada Ševa, Jelena Radišić: Razvoj rane pismenosti u srpskim vrtićima: osnovni resursi i s njima povezana praksa PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 1/2014 (XVII)
   •  Zlatko Bodrožić: Povratak visokoobrazovanih stručnjaka u Srbiju PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 2/2013 (XVI)
   •  Sonja Banjac, Ana Altaras Dimitrijević, Aleksandar Dimitrijević: Odnos vezanosti, mentalizacije i intelektualnih sposobnosti u adolescenciji PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 1/2014 (XVII)
   •  Tamara Klikovac: Psihološka podrška i psiho-socijalna pomoć ženama obolelim od karcinoma dojke PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 2/2013 (XVI)
   •  Ana Jevtić, Milomirka Savić: Povezanost igranja nasilnih video-igrica i vršnjačkog nasilja kod adolescenata u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Zora Krnjaić: Doprinos istraživanja ekspertize razumevanju prirode ekspertskog mišljenja PrevodDownload  )
   •  Jovana Lazarević, Borjanka Batinić, Tatjana Vukosavljević Gvozden: Faktori rizika za nastanak anoreksije nervoze PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 1/2013 (XVI)
   •  Dušanka Đurović, Dragan Mitrović: Karakteristike ličnosti kod različitih tipova poremećaja ishrane PrevodDownload  )
   •  Orhideja Šurbanovska, Biljana Blaževska-Stoilkovska: Očekivanje kao posrednik u odnosu između strategija učenja i akademskog postignuća kod studenata PrevodDownload  )
   •  Vesna M. Petrović: Dva određenja pojmovne promene: teorija koherencije i teorija elemenata PrevodDownload  )
   •  Dobrinka Kuzmanović: Školsko nasilje u kontekstu političkog nasilja PrevodDownload  )
   •  Maša Popović: Mobilnost osoba sa oštećenjem vida: otklanjanje arhitektonskih barijera PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 2/2012 (XV)
   •  Blanka Bogunović, Ida Vujović: Metakognitivne strategije tokom pevanja s lista PrevodDownload  )
   •  Dubravka Radusinović, Maša Vukčević, Svetlana Čizmić: Razlike u stepenu vezanosti za kuću, susedstvo i grad između mladih u Beogradu i Helsinkiju PrevodDownload  )
   •  Jelena Pešić, Marina Videnović, Dijana Plut: Slobodno vreme i pozitivan razvoj mladih: analiza budžeta vremena PrevodDownload  )
   •  Zoran Pavlović: Pohađanje nastave građanskog vaspitanja kao činilac političkog znanja, prodemokratskih uverenja i političkog aktivizma mladih PrevodDownload  )
   •  Smiljana Jošić, Nevena Buđevac, Aleksandar Baucal: Uloga vršnjačke interakcije u donošenju odluka desetogodišnjaka PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 1/2012 (XV)
   •  Ivana Kovačević, Svetlana Čizmić: Zadovoljstvo radnim prostorom i radno ponašanje menadžera informacionih tehnologija PrevodDownload  )
   •  Dejan Lalović, Aleksandra Stanković: Neka svojstva kratkoročnog verbalnog pamćenja depresivnih pacijenata PrevodDownload  )
   •  Iris Žeželj: Uticaj eksperimentalno izazvanih afektivnih stanja sreće i tuge na etničko stereotipiziranje PrevodDownload  )
   •  Danijela S. Petrović, Milica Vučetić: Uzrasne i polne razlike u strategijama rešavanja sukoba u hipotetičkim konfliktnim situacijama sa prijateljima i vršnjacima PrevodDownload  )
   •  Zora Krnjaić: Oslonci za konceptualizaciju pojma ekspertsko mišljenje PrevodDownload  )
   •  Jovana Bjekić, Ljiljana Lazarević, Milica Erić, Elena Stojimirović, Teodora Đokić: Razvoj srpske verzije rečnika za automatsku analizu teksta (LIWCser) PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 2/2011 (XIV)
   •  Arthur Arruda, Leal Ferriera, Karina Lopes Padilha, Rodrigo Costa Nascimento: Pitanje slobode u procesu reforme psihijatrije: potencijalno prisustvo neoliberalnih praksi upravljanja PrevodDownload  )
   •  Vitomir Jovanović: Faktori napredovanja na testu čitalačke pismenosti PrevodDownload  )
   •  Marina Videnović, Jelena Radišić: Anksioznost u vezi sa učenjem matematike: Matematika – bauk ili ne? PrevodDownload  )
   •  Leposava Vukičević, Veljko Đurić: Socijalna anksioznost i odnos prema upadljivoj potrošnji kod učenika šestog i sedmog razreda osnovne škole PrevodDownload  )
   •  Howard Williamson: Car je i dalje go: Neke činjenice o intervencijama rada sa mladima u životima „ranjivih“ mladih ljudi u 21. veku PrevodDownload  )

Psihološka istraživanja > 1/2011 (XIV)
   •  Jelena Pešić: Sličnosti i razlike u konceptualizovanju kritičkog mišljenja PrevodDownload  )
   •  Marina Videnović, Aleksandar Baucal: Adolescenti i rizična ponašanja: odraz iracionalnosti ili racionalnosti PrevodDownload  )
   •  Srđan Dušanić: Karakteristike religiozne sumnjičavosti kod mladih PrevodDownload  )
   •  Ana Fritzhand: Ispitivanje moralnog mišljenja adolescenata putem posrednih koncepata PrevodDownload  )
   •  Jelena Mašnić: Osobine ličnosti kao odrednice stava o ženama u poziciji lidera u Crnoj Gori PrevodDownload  )
   •  Simon Knight, Zorana Zupan: Besplatna tehnologija u psihološkim istraživanjima PrevodDownload  )