Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Psihološka istraživanja


2/2014 (XVII)

UDK 159.9 ISSN

Članci Prevod
   •  Tatjana Vukosavljević Gvozden, Radojka Dražić, Lazar Tenjović: Počinioci krađa, počinioci razbojništva i neosuđivana populacija: razlike u amoralnosti i socioekonomskim karakteristikama PrevodDownload  )
   •  Olga Marković Rosić, Svetlana Čizmić, Milica Vukelić: Povezanost sklonosti ka riziku, profesionalnih preferencija i pristupa odabiru buduće profesije PrevodDownload  )
   •  Jelena Radišić, Aleksandar Baucal, Marina Videnović: Analiza procesa ocenjivanja na časovima matematike PrevodDownload  )
   •  Dragan Kurbalija, Jelena Šakotić Kurbalija: Crte ličnosti merene testom Profil indeks emocija (PIE): Preliminarne norme za srednjoškolce PrevodDownload  )
   •  Aleksandar Zorić: Heuristički metod za detekciju grupa ispitanika s različitim faktorskim strukturama skupa merenih varijabli PrevodDownload  )
   •  Jelena Pešić, Ana Zrenjanin: „Filozofija za decu” kao kreiranje zone narednog razvoja PrevodDownload  )
   •  Tamara Klikovac: Psihološke radionice za decu i adolescente koji su oboleli od malignih bolesti – model psihološke podrške tokom hospitalizacije i lečenja PrevodDownload  )

Prikazi Prevod
   •  Jennifer Colanese: Family Stories and Correctional Statistics in Context PrevodDownload  )

Uputstvo za autore Prevod
   •  ---: Uputstvo za autore PrevodDownload  )
   •  ---: Notes for contributors PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske