Повезаност склоности ка ризику, професионалних преференција и приступа одабиру будуће професије
The relation of risk-taking propensity, professional preferences and the approach to the selection of future profession