Коста Богдановић, Визибилно као спознаја и култура, Завод за уџбенике, Београд 2007.