Петар Лубарда. Продајна галерија Београд, јули 2007.