Коста Богдановић: Поетика визуелног, Завод за издавање уџбеника, Београд 2005.