Сретен Милатовић, Скулптуре. Галерија Мостови Балкана, 25. 01-05. 02. 2008.