Пачов, Ковачевић, Станковски, Гелевски. Галерија Прогрес, 2-14. 06. 2008,