Коста Богдановић. Свет скулптуре. Историја светске скулптуре од палеолита до седамдесетих година 20. века, Универзитет уметности, Београд 2004.