Digitalno izdanje ove sveske realizovano je 11.03.06, 06:50 - CEST u okviru projekta: u okviru projekta: .

Za digitalnu formu ove sveske odgovoran je Драшко Грбић.

Podatke za Bazu podataka sistematizovao je i organizovao Драшко Грбић.

Digitalno izdanje ove sveske pripremali su Невена Грбић, Бранислава Грбић.

Sva autorska prava objavljenih tekstova zadržavaju autori i Redakcija, a sva uzdavačka prava i obaveze pripadaju izdavaču časopisa.
Sva prava korišćenja i daljnjeg razvijanja Baze podataka i svih elektronskih/digitalnih formi zadržava "Komunikacija"