Vlada Janković, NEBOJŠA AMANOVIĆ «Nastanak, razvoj i oblikovanje štamparskih slova«, JIN Beograd, 2004.godine

 

 

 U poslednje vreme, sve je manje knjiga, brošura vezanih za grafičarstvo i grafičku delatnost uopšte. Pred kraj prošle godine pojavila se jedna izuzetno dobra, po obimu vrlo kratka i jasna knjiga koja čitaoce upućuje na nastanak, istorijski razvoj i praktično oblikovanje štamparskih slova.

 

 Kragujevački publicista i novinar Nebojša Amanović, inače stalni saradnik u dodatku »Svet knjige«, pokušao je i mislim uspeo, da na vrlo jasan, sažet i direktan način opiše štamparska slova.

 

 Knjiga, naravno, počinje tekstom sa pitanjem: šta je slovo? U ovom poglavlju ator na efektann i veoma zanimljiv način opisuje nastanak ljudskog govora preko sredstava posrednog komuniciranja do danas.Opisani su piktogram, ideogram, zatim slovni znaci fonogrami, kao i grčki alfabet, slovenska azbuka i latinska abeceda.

 

 Autor je posebnu pažnju posvetio prepisivačkoj epohi, kao i Johanu Gutenbergu, ocu štamparstva. U drugom poglavlju, autor opisuje likovne osobine štamparskih slova i njihovu primenu u listovima, časopisima i knjigama. Klasična i Moderna pisma su naziv posebnog odeljka ove knjige u kome autor obrađuje razvoj ovih oblika kroz periode renesanse, baroka i klasicizma.

 

 Knjigu završava poglavlje Moderni karakteri štampanih slova u kome se govori o secesionističkim pismima, rukopisnim i o savremenim varijantama pisama iz svih epoha i lineranim pismima kao što su grotesk i egiption.

 

 Poseban dodatak knjige čini prikaz raznih vrsta štamparskih slova iz doba Renesanse, Baroka, Klasicizma, modernih pisama, kao i slobodno se može reći umetničkih slova za pojedina izdanja.