.

LJubiša Vasiljević

SUKNJA tradicionalni haljetak narodne nošnje kruševačkog kraja

Velika sala Narodnog muzeja Kruševac, 24. mart-10. maj 2005.

 

Od osnivanja Narodnog muzeja Kruševac, delovi narodne nošnje predstavljali su predmet sakupljanja i izlaganja. Rezultat ovog rada predstavlja zbirka tekstilija, koja sadrži i kolekcije pojedinih predmeta. U okviru zbirke tekstilija najbrojnija je kolekcija sukanja, koja sadrži oko 200 primeraka, prikupljenih sa čitave teritorije kruševačke opštine.

Na izložbi su predstavljeni najreprezentativniji primerci iz kolekcije, sa ciljem njihove valorizacije kao dela narodnog stvaralaštva i tradicionalne kulture, ali i upoznavanje najšire javnosti sa nedovoljno poznatim fondovima Muzeja. Autor izložbe je Zorica Simić, etnolog Narodnog muzeja Kruševac.

U realizaciji izložbe značajno učešće uzeli su i muzejski savetnik Živka Romelić, kao stručni saradnik; pripremu tekstila za izložbu izvršila je LJiljana Pavlović; crteže je izradila arhitekta Nataše Miladinović; prevod rezimea kataloga na engleski delo je Ane Mijajlović, dok su se za tehničku realizaciju izložbe pobrinuli Radovan Tatić i LJiljana Pavlović.

Prateći katalog izložbe sadrži uvodna razmatranja koja se odnose na opšte napomene o odevanju. U sledećem odeljku, radi boljeg razumevanja porekla i razvoja tradicionalne suknje, data je etnografska slika kruševačkog kraja. Posebna pažnja posvećena je izradi sukanja, kao I njihovoj, uslovno rečeno, tipologiji..Završna razmatranjea odnose se na promene u načinu izrade i izgleda suknje tokom XX veka. Na kraju su predstavljene kataloške jedinice izloženih predmeta, kao i prilozi u vidu crteža i originalnih fotografija iz dokumentacije predmeta.