Dragana Kuručev

MILETA KOSTIĆ

,,Isihija Hopova "

Gradski muzej Vršac

 08. 01 – 06. 02. 2005 .

 

Izložba Milete Kostiæa ,,Isihija Hopova" otvorena je 08. januara u Gradskom muzeju u Vršcu.Sasvim je osobenog naziva , pa se tako po svom znaèenju i kroz izbor teme odgovarajuæe uklopila u atmosferu božiænog praznika.,,Isihija" – spokoj, vid askeze, duhovne, intelektualne delatnosti u Vizantiji, reflektuje se, umetnièki kodirana, na 37 drvoreza, sa jednim jedinim motivom fruškogorskog manastira.Ovim radovima, relativno novog datuma iz 2003 / 04 godine , Mileta Kostiæ zatvara ciklus drvoreza o tri manastira, uspevajuæi tako da do kraja realizuje zavet iz 1993. godine, u vreme kada mu je izložbu u Beogradu u Muzeju Srpske pravoslavne crkve otvorio Dušan Milovanoviæ.

Manastir Hopovo jeste, svakako, centar srpske duhovnosti, kulture i prosvete. Predstavlja simbol i izvor umetnièke esencije sredine u kojoj se Kostiæ formira kao liènost ljudska i stvaralaèka.Doživljava ga kao fizièki bliskog, sasvim intimno, kroz seæanje na detinjstvo dok se kao dete izgrao na ruševinama svetinje.

U tri manje celine doživljene su alternacije ove teme .U poèetku zapažamo realistièke predstave manastirskog zdanja koje prate njegov današnji izgled. Zatim se pojavljuje prizor Hopova u vreme rušenja. Na kraju Kostiæevu intimnu transformisanu viziju nalazimo tretiranu kroz moderan likovni reènik.

Prepoznatljiva prièa koju Kostiæ nudi , jasna je , bez koketerije i nepotrebnog detalja.Na taj naèin emitovana, usmerena informacija vrlo lako pronalazi svoj cilj u svetu posmatraèa.

U velikom broju izloženih radova, bogatoj varijaciji na zadatu temu, umetnik samo još jednom potvrðuje svoje dugogodišnje , iscrpno interesovanje za ovu tešku tehniku.Putem estetske vrednosti i rustiène lepote drvoreza, kroz redukovani likovni jezik Milete Kostiæa nameæe se neizbežan utisak svežine ideje u momentu sopstvenog raðanja.Ritam crnobelih površina, smena zareza i linije, u sintezi sa pažljivo izabranim poetskim nazivima

( Pominjem boga i uzdišem,Prekrasna je visina uspeha,Uèite se dobro èiniti, Hopovo živi i dalje )gradi jedan intiman univerzum, koji predstavlja , pre svega iskren umetnièki doživljaj Oslanjajuæi se na tradiciju umetnosti u Vojvodini, forsirajuæi ideju i svest o neprocenjivoj važnosti fruškogorskog manastira na srpskoj istorijskoj mapi , po svojoj poruci pitki i komunikativni , hopovski prizori èine nam se kao probuðeni , opominjuæi zapisi nacionalnokulturne geneze.

Mileta Kostiæ je roðen u Vršcu 1946. godine. Akademiju za likovne umetnosti, slikarski odsek, završio je u Beogradu 1972. godineivi i radi kao profesor u Vršcu.