Отклањање последица примене Закона о универзитету из 1998.
Elimination of Consequences derived from the Application of the University Act from 1998